OrlBeogradCom

 


dr Ana Vukcevic

Dr Ana Vukćević Milanovć


Rođena u Beogradu.

Po završetku osnovne škole, u rodnom gradu, upisala VI Beogradsku gimnaziju, koje sam završava1999. godine.

Iste godine  započela studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu koje završava 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,57.
Po završetku  osnovnih studija upisuje poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu  na smeru- Citologija, histohemija, elektronska mikroskopija i emrbiologija. Studije  završila odbranom rada na temu- "Citohistološke  i imunohistohemijske  karakteristike vaskularnog  endotela u normalnim i patološkim uslovima.

Nakon kratkotrajnog radnog iskustva u Opštoj bolnici Belmedic, zaposlena  u ORL Bolnici- KBC-a Dr Dragiša Mišović u  Beogradu , gde i dalje radi.
Nakon dve godine staža u zvanju kliničkog lekara, 2008. godine upisuje specijalističke studije iz otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu u Bogradu, koje završava januara 2013. godine  polaganjem specijalističkog ispita  odličnom ocenom , pred komisijom ORL Klinike  Kličkog Centra Srbije.
Po završetku specijalizacije nastavlja rad u zvanju specijaliste otorinolaringologije u matičnoj ustanovi- ORL Bolnica, KBC " Dr Dragiša MIšović " u Beogradu, kroz ambulantni   i hiruški rad.

Posebno interesovanje pokazuje u oblasti alergologije.
Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je upisana na uže specijalističke studije iz oblasti Alergologija i klinička imunologija , koje su u toku.

Govori engleski, ruski i italijanski jezik.